fbpx

ใน 1 วันคุณใช้กระดาษไปกี่แผ่น

ใน 1 วันคุณใช้กระดาษไปกี่แผ่น

November 14, 2018 DIGIDOCS 0
ใน 1 วันคุณใช้กระดาษไปกี่แผ่น
 

 

 

 

 

    หลาย ๆ องค์กรของประเทศไทย และโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้กระดาษเป็นเอกสารสำคัญ การทำงานต่าง ๆ ยังคงยึดติดกับการใช้งานกระดาษ ทำให้ในปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานกระดาษเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้นจะมีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

     การดำเนินการภายในสำนักงานประกอบด้วยข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ จำนวนมาก ทุก ๆวัน บนโต๊ะทำงานของทุกคน มีกระดาษที่เป็นเอกสารเข้าออกอยู่ตลอดเวลา สิ่งพิมพ์หรือกระดาษเอกสารเหล่านั้นได้รับการคัดลอก ถ่ายสำเนา หรือดำเนินการส่งต่อระหว่างกัน

คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการใช้กระดาษของคนไทย จะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือเท่ากับว่าทุกๆ  1 นาที จะมีการตัดต้นไม้ถึง 126

  ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน

  • ใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น
  • ใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
  • ใช้น้ำ31,500 ลิตร
  • ปล่อยคลอรีนที่ใช้ในการฟอกกระดาษเป็นของเสียกว่า 7 กิโลกรัม

 

ในกองขยะทั้วไป เกือบครึ่งหนึ่งเป็นขยะที่มีมูลค่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งแยกเป็น

  • กระดาษ 19%
  • พลาสติก 13%
  • แก้ว 8%
  • โลหะ 5%

จะเห็นว่าขยะกระดาษ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 2.47 ล้านตัน ซึ่งเศษกระดาษเหล่านี้ ควรถูกรวบรวมป้อนให้แก่โรงงานผลิตกระดาษ เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษรีไซเคิล ซึ่งมีความต้องการเศษกระดาษถึงปีละ 2.5 ล้านตัน แต่เรากลับสามารถหาเศษกระดาษภายในประเทศป้อนโรงงานได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ที่เหลือ ต้องนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อที่ประเทศไทยต้อง นำเข้าเศษกระดาษกว่าปีละ 1 ล้านตัน  ทั้งๆ ที่มีขยะกระดาษภายในประเทศถึงปีละ 2.7 ล้านตัน

ในบทความนี้เราได้เอาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้กระดาษในประเทศไทยมาให้ทุกคนได้ทราบกันแล้ว ครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่า เราจะช่วยลดการใช้กระดาษได้อย่างไร 🙂

****************************************

การใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ และรู้คุณค่าจะช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรของประเทศและที่สำคัญจะช่วยชาติประหยัดพลังงานในยามวิกฤตเช่นนี้ได้

————————–————————–
ทดลองใช้งาน DIGIDOCS ฟรี !

ลงทะเบียนใช้งานฟรี : www.digidoc.asia
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.s-next.co
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : LINE : @s-next
Call : 063-213-9857

#ทำเรื่องเอกสารให้เป็นเรื่องง่ายๆ #DIGIDOCS#ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ #digitaldocument#ISO #พนักงานยุคดิจิทัล

ที่มา : สสส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DIGIDOCS ระบบจัดเก็บเอกสาร